Learning

Heat Pump


เทคโนโลยี heat pump ใช้หลักการผลิตความร้อนแบบ Carnot Heat Engine ซึ่งคิดค้นโดย นิโคลัส ลีโอนาร์ด ซาดี การ์โนต์ (Nicolas Léonard Sadi Carnot) ซึ่ง Heat Pump Technology เป็นระบบทำความร้อนเดียวในโลก ที่มีประสิทธิภาพในผลิตความร้อนได้สูงถึง 400% ในขณะที่ระบบการผลิตความร้อนแบบเก่า เช่น หม้อต้มไฟฟ้า แก๊สหรือน้ำมัน จะมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเพียง 80%

System Efficiency


heatpump1 แหล่งพลังงานที่ Heat Pump ใช้ในการผลิตความร้อน คือ พลังงานความร้อนจากในธรรมชาติ เช่น อากาศหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ รวมทั้งแหล่งความร้อนส่วนเกินหรือแหล่งความร้อนทิ้งอื่นๆ (Heat Source) โดยช่วงอุณหภูมิของแหล่งความร้อนดังกล่าวเพียง 10-40 °C  ก็เพียงพอที่จะนำมาพัฒนาและนำไปผลิตเป็นน้ำร้อนหรือลมร้อนได้อุณหภูมิถึง 80 °C

Energy Saving by Heat Pump


heatpump7

ปั๊มความร้อน (Heat Pump) เป็นเทคโนโลยีผลิตน้ำร้อนเพื่อการประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง  ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากถึงกว่า 80 % เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Energy Saving & CO2  Reduction by Heat Pump


Heat Pump เป็นระบบการผลิตความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและลดภาวะโลกร้อน Heat Pump จึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับอนาคตที่เชื้อเพลิงในธรรมชาติเริ่มลดน้อยลงและมีราคาสูงขึ้น

ผลประหยัดและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ลดลงจากการใช้ Heat Pump ทดแทนการผลิตน้ำในเชื้อเพลิงแต่ละประเภท

heatpump8

  • หากใช้ฮีทปั๊มแทนเครื่องทำน้ำร้อน (Electric Heater) จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อนได้มากถึง 76% และสามารถลดการปล่อย CO2 ได้มากถึง 75%
  • หากใช้ฮีทปั๊มแทนน้ำมันเตา (Bunker Oil) จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อนได้มากถึง 69% และสามารถลดการปล่อย CO2 ได้มากถึง 84%
  • หากใช้ฮีทปั๊มแทนแก๊สแอลพีจี (LPG) จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อนได้มากถึง 58% และสามารถลดการปล่อย CO2 ได้มากถึง 82%
  • หากใช้ฮีทปั๊มแทนแก๊สธรรมชาติ (Natural Gas) จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อนได้มากถึง 41% และสามารถลดการปล่อย CO2 ได้มากถึง 78%